A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. – XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat.

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat).

 

Oktatási Hivatal által nyilvántartott intézményi adatok – 201505

Közzétételi lista

Tanév helyi rendje – 2022/2023-as tanév

A 2022/2023-as tanév jelentősebb rendezvényei, eseményei

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai

 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai:

Intézményi tanfelügyeleti értékelés eredménye 2019.11.07.

Pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzések megállapításai:

Pedagógus tanfelügyeletének megállapításai 2020.02.07

Pedagógus tanfelügyeletének megállapításai 2022.06.02.

Pedagógus tanfelügyeletének megállapításai 2022.10.07.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 • tantestület 55 fő:
  • 1 iskolalelkész (nem az iskola alkalmazottja)
  • 1 fő iskolapszichológus
  • 5 óraadó (kevesebb mint 14 órája van)
  • 4 részmunkaidős
  • 2 gyesen lévő teljes állású
  • a többiek teljes állású aktív foglalkoztatottak
 • ezen kívül 8 hitoktató: nem az intézmény alkalmazottjai
 • 13 férfi és 42 női pedagógus
 • szakos ellátottság: 18 fő nyelvszakos, magyar 4 fő, történelem 5 fő, matematika 8 fő, kémia 1 fő, informatika 4 fő, földrajz 5 fő, biológia 5 fő, testnevelés 3 fő, fizika 2 fő, vizuális kultúra 3 fő, ének 1 fő, táncpedagógus 1 fő, evangélikus hittan 2 fő
 • 53 fő egyetemi végzettség, 2 fő főiskola

A nevelő és oktató munkát segítők száma3 fő – 1 fő iskolatitkár, 2 fő rendszergazda

Felvételi tájékoztató 8. évfolyamosok részére

Emelt szintű képzéseink a 2023/2024. tanévben

Felvételi információs szórólap 2023/2024

 

Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma – 16 osztály

Az osztályokba felvehető létszám: 34 fő

A fenntartó által engedélyezett létszámtúllépés alapján az osztályok tanulói létszáma:

9.A 36 fő
9.B 36 fő
9.C 36 fő
9.D 36 fő
10.A 37 fő
10.B 36 fő
10.C 37 fő
10.D 36 fő
11.A 35 fő
11.B 33 fő
11.C 35 fő
11.D 36 fő
12.A 36 fő
12.B 35 fő
12.C 35 fő
12.D 36 fő

Szabadon választható tantárgyak listája:

Tájékoztató a szabadon választható tantárgyakról – 2022/23. tanév

 

Érettségi eredmények 2016-tól:

Érettségi eredmények

2020/2021. tanév érettségi eredményei

2019/2020. tanév érettségi eredményei

2018/2019. tanév érettségi eredményei

2017/2018. tanév érettségi eredményei

2016/2017. tanév érettségi eredményei

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatokat

2021/22-es tanév:
Évfolyamismétlés: 0 fő
Év közben távozott: 0 fő
Középiskolai tanulmányait befejezte: 137 fő

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 565 fő
A 2021/2022. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok:

A házi feladat (szóbeli, írásbeli) szükségszerű részét képezi a tanulási folyamatnak, hiszen a tanórán elsajátított tananyag rögzítését, elmélyítését szolgálja. A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár a tanuló életkori sajátosságainak, képességeinek és a tantervi követelményeknek a figyelembevételével határozza meg. Házi feladatot a szaktanár óráról órára folyamatosan kijelöl.
Külön házi feladatot hétvégékre és szünetekre nem adunk, csak szorgalmi feladatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a hiányosságok pótlására, vagy az ismeretek megerősítésére. Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti utolsó órán feladott „soros” házi feladat.

Iskolai dolgozatok szabályai:
A reális értékeléshez szükséges és alkalmazott eljárások: folyamatos szóbeli ellenőrzés, szóbeli és írásbeli feladatok adása, csoportmunka, gyűjtőmunka, tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, tanulmányi versenyek, a tanuló személyiségének minél alaposabb megismerése, családi hátterének feltárása.
Az ellenőrzött tanulói teljesítményeket mindenkor értékeljük. Az értékelés szempontjait és a követelményeket a tanulókkal előre megismertetjük. Az érdemjegyek kialakításakor a megtanult anyagot, a kialakított készséget, a tanultak felhasználását, alkalmazását, az önálló megfogalmazást, a stílust, az írásbeli munkáknál a dolgozat küllemét is értékeljük a diák életkorának megfelelően.
A dolgozatokat általánosan, a feleleteket egyénre szabottan szóban is minősítjük. A feleleteket, a kis- és témazáró dolgozatokat, esetenként az otthon készült munkákat (pl. kiselőadásokat) osztályozzuk. A házi feladatokat és a kisebb feleleteket szóban és pontozással is lehet értékelni.
A kisebb dolgozatokat egy, a témazáró dolgozatokat két héttel a megírást követően kijavítva kiosztjuk. A hibákat jelöljük, a dolgozatokat pontozzuk, a pontokat osztályzatokra váltjuk. Időnként szóban értékeljük az osztály vagy a csoport munkáját is. Ha a tanár pedagógiailag hasznosnak tartja, az írásbeli dolgozatok értékelésébe bevonhatja a diákokat is. Minden tárgyból, amelyből heti két órát tartunk, félévenként három, a heti három órás tárgyakból legalább négy, a négyórásokéból legalább hat osztályzat szükséges a félévi osztályzat kialakításához. A félévi, illetve év végi osztályozásnál a nagydolgozatok jegyei kétszeres súllyal szerepelnek.
Az írásbeli munkák eredményét akkor hirdetjük ki az osztály előtt, ha annak pedagógiai értéke van. Az írásbeli munkákat úgy javítjuk, hogy a tanuló értse a hiba okát. Az elért és maximális pontszámokat valamint az érdemjegyet a javítás során a dolgozatra ráírjuk. A tárgyak témazáró dolgozatait a tanév végéig megőrizzük. Az ellenőrzött füzeteket láttamozzuk. A szülőket a jegyekről az e-napló útján értesítjük.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Tanulmányok alatti vizsgák és követelményei

Tervezett időpontok: 

Osztályozóvizsgák:
2021. 09.20-24.
2022. 01.11-14.
2022. 04.18-22.
2022. 05.31.-06.03.

Javítóvizsgák:
2022. 08. 24-27.

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke – Menza térítési díja