A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. – XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat.

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat).

 

Oktatási Hivatal által nyilvántartott intézményi adatok – 201505

Közzétételi lista

A tanév helyi rendje 2023/2024.

ESEMÉNYNAPTÁR 2023-2024

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

OKM_2022 Gimnázium összefoglaló jelentés az eredményről

OKM_2021 Gimnázium összefoglaló jelentés az eredményről

OKM_2019 Gimnázium összefoglaló jelentés az eredményről

OKM_2018 Gimnázium összefoglaló jelentés az eredményről

OKM_2017 Gimnázium összefoglaló jelentés az eredményről

OKM_2016 Gimnázium összefoglaló jelentés az eredményről

OKM_2015 Gimnázium összefoglaló jelentés az eredményről

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai

 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai:

Intézményi tanfelügyeleti értékelés eredménye 2019.11.07.

Pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzések megállapításai:

Pedagógus tanfelügyeletének megállapításai 2020.02.07

Pedagógus tanfelügyeletének megállapításai 2022.06.02.

Pedagógus tanfelügyeletének megállapításai 2022.10.07.

 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

  • Pedagógusaink
  • Minden pedagógus rendelkezik a tantárgya oktatásához szükséges képesítéssel.

A nevelő és oktató munkát segítők száma3 fő – 1 fő iskolatitkár, 2 fő rendszergazda

 

Felvételi tájékoztató 8. évfolyamosok részére

Emelt szintű képzéseink a 2024/2025. tanévben

Felvételi információs szórólap 2024/2025.

 

Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma – 16 osztály

Az osztályokba felvehető létszám: 34 fő

A fenntartó által engedélyezett létszámtúllépés alapján az osztályok tanulói létszáma:

9.A36 fő
9.B36 fő
9.C36 fő
9.D36 fő
10.A36 fő
10.B35 fő
10.C36 fő
10.D36 fő
11.A36 fő
11.B34 fő
11.C36 fő
11.D35 fő
12.A33 fő
12.B35 fő
12.C32 fő
12.D36 fő

Szabadon választható tantárgyak listája:

Tájékoztató a szabadon választható tantárgyakról – 2023/24. tanév

 

Érettségi eredmények 2016-tól:

Érettségi eredmények

2022/2023. tanév érettségi eredményei

2021/2022. tanév érettségi eredmények

2020/2021. tanév érettségi eredményei

2019/2020. tanév érettségi eredményei

2018/2019. tanév érettségi eredményei

2017/2018. tanév érettségi eredményei

2016/2017. tanév érettségi eredményei

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatokat

2022/23-as tanév:
Évfolyamismétlés: 0 fő
Év közben távozott: 2 fő
Középiskolai tanulmányait befejezte: 139 fő

A köznevelési statisztika alapján a 2022/2023. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 567 fő
A 2022/2023. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok:

A házi feladat (szóbeli, írásbeli) szükségszerű részét képezi a tanulási folyamatnak, hiszen a tanórán elsajátított tananyag rögzítését, elmélyítését szolgálja. A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár a tanuló életkori sajátosságainak, képességeinek és a tantervi követelményeknek a figyelembevételével határozza meg. Házi feladatot a szaktanár óráról órára folyamatosan kijelöl.
Külön házi feladatot hétvégékre és szünetekre nem adunk, csak szorgalmi feladatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a hiányosságok pótlására, vagy az ismeretek megerősítésére. Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti utolsó órán feladott „soros” házi feladat.

Iskolai dolgozatok szabályai:
A reális értékeléshez szükséges és alkalmazott eljárások: folyamatos szóbeli ellenőrzés, szóbeli és írásbeli feladatok adása, csoportmunka, gyűjtőmunka, tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, tanulmányi versenyek, a tanuló személyiségének minél alaposabb megismerése, családi hátterének feltárása.
Az ellenőrzött tanulói teljesítményeket mindenkor értékeljük. Az értékelés szempontjait és a követelményeket a tanulókkal előre megismertetjük. Az érdemjegyek kialakításakor a megtanult anyagot, a kialakított készséget, a tanultak felhasználását, alkalmazását, az önálló megfogalmazást, a stílust, az írásbeli munkáknál a dolgozat küllemét is értékeljük a diák életkorának megfelelően.
A dolgozatokat általánosan, a feleleteket egyénre szabottan szóban is minősítjük. A feleleteket, a kis- és témazáró dolgozatokat, esetenként az otthon készült munkákat (pl. kiselőadásokat) osztályozzuk. A házi feladatokat és a kisebb feleleteket szóban és pontozással is lehet értékelni.
A kisebb dolgozatokat egy, a témazáró dolgozatokat két héttel a megírást követően kijavítva kiosztjuk. A hibákat jelöljük, a dolgozatokat pontozzuk, a pontokat osztályzatokra váltjuk. Időnként szóban értékeljük az osztály vagy a csoport munkáját is. Ha a tanár pedagógiailag hasznosnak tartja, az írásbeli dolgozatok értékelésébe bevonhatja a diákokat is. Minden tárgyból, amelyből heti két órát tartunk, félévenként három, a heti három órás tárgyakból legalább négy, a négyórásokéból legalább hat osztályzat szükséges a félévi osztályzat kialakításához. A félévi, illetve év végi osztályozásnál a nagydolgozatok jegyei kétszeres súllyal szerepelnek.
Az írásbeli munkák eredményét akkor hirdetjük ki az osztály előtt, ha annak pedagógiai értéke van. Az írásbeli munkákat úgy javítjuk, hogy a tanuló értse a hiba okát. Az elért és maximális pontszámokat valamint az érdemjegyet a javítás során a dolgozatra ráírjuk. A tárgyak témazáró dolgozatait a tanév végéig megőrizzük. Az ellenőrzött füzeteket láttamozzuk. A szülőket a jegyekről az e-napló útján értesítjük.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Tanulmányok alatti vizsgák és követelményei

Tervezett időpontok: 

Osztályozóvizsgák:
2023. 09.18-22.
2024. 01.08-12.
2024. 04.16-24.
2024. 05.20-28.

Javítóvizsgák:
2024. 08.26-29.

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke – Menza térítési díja