A gimnáziumban az idegen nyelvek oktatása nyelvi sávokban történik szeptember 15-éig történő szintfelmérőt követő csoportba sorolással.
Intézményünkben az érettségire való hatékonyabb felkészülést emelt óraszámú tárgyak oktatásával segítjük. Az alapóraszámú órákon középszintű érettségire, az emelt óraszámú tagozatos órákon emelt szintű érettségire készítjük fel diákjainkat.

Érettségi előkészítő foglalkozás

A tanulóknak a 11. évfolyamtól van lehetőségük emelt szintű érettségi előkészítőt választani heti két órában. (EÉE).
Az emelt óraszámú tanórák megszervezésénél kiemelt szempontunk, hogy feleljenek meg a tanulók érdeklődési körének és a témát gondozó pedagógus felkészültsége magas szintű legyen. Az előkészítőknek lehetőséget kell biztosítaniuk a differenciált képesség kibontakoztatására, a tehetséggondozásra és az érdeklődés fenntartására.
Az emeltszintű érettségi előkészítő órákat heti egy alkalommal a 0-1. órában tartjuk.
A csoportokat minimum 8 jelentkező tanulóval indítjuk.

A jelentkezés szabályai

A kötelező és választható érettségi tárgyakból a diákok igényei alapján legalább 8 diák jelentkezése esetén indítunk emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő képzést a 11-12. évfolyamon. A 10. évfolyamra járó tanuló a képzést megelőző év május 20.-ig adhatja le a következő tanévre vonatkozóan választott tantárgyait. A legtöbb tantárgy esetében több csoport indításának is adottak a feltételei, amennyiben a jelentkezők száma ezt indokolja. Emelt szintű érettségi előkészítőre jelentkezni jó és jeles félévi osztályzattal lehet. Egyéb esetben a szaktanár ajánlása szükséges.

Választható érettségi vizsgatárgyak

 

Vizsgatárgy neveFelkészítés középszintreFelkészítés emelt szintre
1. Élő idegen nyelv: angol, német, francia, spanyol, olasztantervi óratagozat és EÉE
2. Fizikatantervi óratagozat és EÉE
3. Matematikatantervi óratagozat és EÉE
4. Magyartantervi óraEÉE
5. Kémiatantervi óratagozat és EÉE
6. Biológiatantervi óratagozat és EÉE
7. Földrajztantervi óraEÉE
8. Ének-zenetantervi óratagozat
9. Rajz és vizuális kultúratantervi óratagozat
10. Informatikatantervi óratagozat és EÉE
11. Testneveléstantervi óraEÉE
12. Történelemtantervi óratagozat és EÉE
13. Hittantantervi óra

 

A választott tantárgyakat módosítani – különösen indokolt esetben – csak egy alkalommal lehetséges az igazgató engedélyével.

Hittan tantárgy felekezeti választása:

A hittan választása a felekezetnek megfelelően történik a beiratkozáskor tett szülői nyilatkozat alapján.
Egyéb szabadon választható foglalkozások
A tanuló jelentkezhet a szabadon választható foglalkozásokra (pl. szakkörök, énekkar, tehetséggondozás, felzárkóztatás stb.). A tanuló jelentkezésének elfogadását követően a foglalkozásokon, tanórákon való részvétele kötelező.

Pedagógus választás szabályai:

Az emeltszintű érettségi előkésztő és a szakkörök meghirdetésénél a tanulók tájékoztatást kapnak a foglalkozást tartó tanár személyéről, de az csak a tantárgyfelosztás elkészítésével és elfogadásával a tanév elején válik véglegessé.