Az iskolai hiányzás következményei 18 év alatti, tanköteles tanuló esetében

Tekintettel gyermeke tanköteles korára, az iskolalátogatás kötelezettség, melynek igazolatlan mulasztása súlyos következményeket vonhat maga után.

A tanuló igazolatlan hiányzása miatt a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 51. § (3) bekezdése értelmében értesítjük a mulasztás tényéről a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot és Gyámhivatalt.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §(4) bekezdése alapján, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.
Az értesítést követően a Gyermekjóléti Szolgálat haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot és ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra.*

A rendelet 51. § (5) bekezdése kimondja, hogy ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint Gyámhatóságot a Jegyzőt és a Kormányhivatalt.

A gyámhatóság elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztést, valamint a tanuló védelembe vételét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tanuló előrehaladása is veszélybe kerülhet.

A rendelet 51. § (7) bekezdése a.) és f.) pontja valamint a (8) bekezdés ugyanis kimondja, hogy ha a

tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

  • a kétszázötven tanítási órát, vagy
  • egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
A rendelet 51. § (8) bekezdése szerint a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Az iskolai hiányzás következményei 18 év alatti, de nem tanköteles tanuló esetében

Tájékoztatjuk, hogy az igazolatlan mulasztás súlyos következményeket vonhat maga után.

Az iskola házirendje értelmében 20 igazolatlan óra esetén a tantestület fegyelmi eljárást indít a tanuló ellen, magatartása csak rossz lehet.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. § (4) bekezdése alapján megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót és tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat.

Tekintettel arra, hogy gyermeke már nem tanköteles, ezért ha 30 tanítási óránál többet mulaszt, tanulói jogviszonyát megszüntetjük. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiányzások mértéke miatt a tanulmányi előrehaladása is veszélybe kerülhet.

A fent említett rendelet 51. § (7) bekezdése a.) és f.) pontja valamint a (8) bekezdés ugyanis

kimondja, hogy ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

  • a kétszázötven tanítási órát, vagy
  • egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

A rendelet 51. § (8) bekezdése szerint a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Az iskolai hiányzás következményei 18 év feletti, nem tanköteles tanuló esetében

Tájékoztatjuk, hogy az igazolatlan mulasztás súlyos következményeket vonhat maga után.

Az iskola házirendje értelmében 20 igazolatlan óra esetén a tantestület fegyelmi eljárást indít a tanuló ellen, magatartása csak rossz lehet.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. § (4) bekezdése alapján megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót és tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat.

Tekintettel arra, hogy Ön nem tanköteles, ezért ha 30 tanítási óránál többet mulaszt, tanulói jogviszonyát megszüntetjük. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiányzások mértéke miatt az Ön tanulmányi előrehaladása is veszélybe kerülhet.

A fent említett rendelet 51. § (7) bekezdése a.) és f.) pontja valamint a (8) bekezdés ugyanis

kimondja, hogy ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

  • a kétszázötven tanítási órát, vagy
  • egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

A rendelet 51. § (8) bekezdése szerint a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Ezen értesítő levelet tájékoztatásul szüleinek is megküldjük.