SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINT

 

IRODALOM

I.   TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. (KÖTELEZŐ SZERZŐK)
Petőfi Sándor, Ady Endre, Arany János, Babits Mihály és József Attila költészete, Kosztolányi Dezső regényei
II.   TÉMAKÖR MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. (VÁLASZTHATÓ SZERZŐK)
Csokonai Vitéz Mihály, Szabó Lőrinc, Balassi Bálint, Radnóti Miklós és Kölcsey Ferenc költészete, Mikszáth Kálmán, Zrínyi Miklós és Örkény István művei
III.   TÉMAKÖR: KORTÁRS SZERZŐK
Varró Dániel költészete
IV.  TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL
Biblia, 20. század irányzatai, Henrik Ibsen és Puskin
V.  TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ –ÉS DRÁMATÖRTÉNET
Madách Imre, Szophoklész, Moliére és Katona József művei
VI.  TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
Agatha Christie regényei
VII.  TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA
Sánta Ferenc művei

 

MAGYAR NYELVTAN

I.    TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei, folyamata, tényezői és funkciói, tömegkommunikáció, reklámok
II.    TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
A magyar nyelv története, szókészlete, forrásai, fejlődése
III.   TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben, nyelvváltozatok, jelrendszerek
IV.  TÉMAKÖRÖK: NYELVI SZINTEK
Szótárak, leíró magyar nyelvtan témakörei: hangtan, szóelemtan, szófajtan, mondattan, szószerkezettan)
V.   TÉMAKÖR: A SZÖVEG
A szóbeli és írott szövegek a hétköznapokban, irodalomban és nyelvészetben
VI.    TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Véleménynyilvánítás, vita, érvelés, retorika elemei, alkalmazásai
VII.  TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
VIII.   A nyelvi stílusok ismérvei, szóképek az irodalomban és a hétköznapokban.

  

ÉLŐ IDEGEN NYELV

 

1.Személyes vonatkozások, család
2.Ember és társadalom
3.Környezetünk
4.Az iskola
5.A munka világa
6.Életmód
7.Szabadidő, művelődés, szórakozás
8.Utazás, turizmus
9.Tudomány és technika
10.Gazdaság

 

 TÖRTÉNELEM

 

  1. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején

2. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői

3. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései a Horthy-korszakban

4. A középkori város és a céhes ipar

5. Demográfiai és etnikai változások a 18. században Magyarországon

6. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok

7. Az Árpád-kor: Az államalapítás folyamata Géza fejedelem és I. István idején / A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején

8. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája

9. A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei

10. A reformkor főbb kérdései; Széchenyi István és Kossuth Lajos reformprogramja

11. A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése

12. A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény) A választási rendszer fő elemei

13. A XX. század meghatározó intézményei; Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése / Az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapelvei, intézményei és működése

14. Mária Terézia és II. József reformjai

15. Totális diktatúrák: A náci Németország legfőbb jellemzői / A sztálini Szovjetunió legfőbb jellemzői

16. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban

17. A 19. század főbb eszmeáramlatainak jellemzői (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus, kommunizmus)

18. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer

19. Magyarország a II. világháborúban (hadba lépés, részvétele a Szovjetunió elleni harcokban, német megszállás, nyilas hatalomátvétel, holokauszt)

20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei, a megtorlás

21. A reformáció, és a katolikus megújulás

22. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai

 

  MATEMATIKA

I. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK

   1.  Halmazok

   2.  Matematikai logika

   3.  Kombinatorika

   4.  Gráfok

II. SZÁMELMÉLET, ALGEBRA

   5. Alapműveletek

   6.  Oszthatóság

   7.  Számhalmazok

   8.  Abszolútérték, normálalak

   9.  Hatvány, gyök, logaritmus

   10.   Algebrai kifejezések

   11.  Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás

   12.  Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek

III.  FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

   13. Függvények

   14.   Sorozatok

IV. GEOMETRIA, KOORDINÁTAGEOMETRIA, TRIGONOMETRIA

   15.  Geometriai fogalmak

   16. Geometriai transzformációk

   17. Alakzatok

   18.  Vektorok

   19. Trigonometria

   20. Koordinátageometria

   21. Kerület, terület

   22. Felszín, térfogat

V. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, STATISZTIKA

   23.  Statisztika

   24.  Valószínűségszámítás

 

 

 BIOLÓGIA

 

1.Bevezetés a Biológiába
2.Szervetlen és szerves alkotóelemek
3.Az anyagcsere folyamatai
4.Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)
5.Nem sejtes rendszerek
6.Önálló sejtek
7.Többsejtűség (Állatok, növények és gombák)
8.Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak
9.Homeosztázis
10.Kültakaró
11.A mozgás (Váz- és izomrendszer)
12.A táplálkozás
13.A légzés
14.Az anyagszállítás (keringés és immunitás)
15.A kiválasztás
16.A szabályozás (Idegrendszer, érzékelés és hormonrendszer)
17.Szaporodás és egyedfejlődés
18.Populációk
19.Életközösségek (élőhely típusok)            
20.Bioszféra
21.Ökoszisztéma                                                                    
22.Környezet- és természetvédelem
23.Molekuláris genetika
24.Mendeli genetika
25.Populációgenetika és evolúciós folyamatok

 

FIZIKA

1.Egyenes vonalú, egyenletes mozgás
2.Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás
3.Egyenletes körmozgás
4.Különféle erőhatások és erőtörvényeik. A dinamika alapegyenlete
5.A forgató nyomaték
6.Folyadékok és gázok sztatikája
7.A testek hőtágulása
8.Halmazállapot változások
9.Az ideális gázok állapotváltozásai
10.Elektromos töltés, elektromos mező
11.Elemek és telepek, elektrolízis
12.Az időben állandó mágneses mező
13.A mozgási elektromágneses indukció
14.Leképezés domború tükörrel és lencsével
15.Homorú tükrök és lencsék képalkotása
16.Az atommag belső szerkezete
17.Atommaghasadás, láncreakció
18.Magfúzió. A csillagok fúziós energiatermelése. Fúziós reaktor
19.A gravitációs mező jellemzése
20.Naprendszerünk és a világegyetem keletkezése, szerkezete

 

 

KÉMIA

1.Atomszerkezet
2.A periódusos rendszer
3.Kémiai kötések
4.Anyagi halmazok. Molekulák, összetett ionok
5.Egykomponensű anyagi rendszerek. Többkomponensű rend szerek
6.Kémiai átalakulások
7.Termokémia
8.Reakciókinetika. Egyensúly.
9.A kémiai reakciók típusai
10.Elektrokémia
11.Hidrogén
12.Nemesgázok
13.Halogénelemek és vegyületeik
14.Az oxigén csoport elemei és vegyületeik
15.A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
16.A széncsoport elemei és vegyületeik
17.Fémek és vegyületeik
18.A szerves vegyületek általános jellemzői. Szénhidrogének
19.Halogéntartalmú szerves vegyületek
20.Oxigéntartalmú szerves vegyületek
21.Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
22.Szénhidrátok
23.Fehérjék. Nukleinsavak
24.Műanyagok. Energiagazdálkodás

 

  

FÖLDRAJZ

1.A Naprendszer
2.A légkör szerkezete és összetevői
3.A szél munkája
4.A tavak
5.A vulkanizmus
6.Ciklon, anticiklon, hidegfront, melegfront
7.A kőzetek, és energiahordozók
8.Hegységrendszerek és kialakulásuk folyamatai
9.A Föld gömbhéjas szerkezete és a belső erők földrajza
10.A tengervíz mozgásai
11.A mérsékelt övezet
12.A forró övezet
13.Afrika természetföldrajza
14.Dél-Amerika természetföldrajza
15.A hideg övezet
16.A térkép
17.Az Északi-középhegység
18.Magyarország vízrajza
19.Magyarország éghajlata
20.Magyarország növény- és talajföldrajza

 

21.A város
22.Magyarország idegenforgalma
23.Magyarország népessége
24.Olaszország regionális földrajza
25.A pénz
26.A népességrobbanás és globális hatásai
27.Az Egyesült Királyság regionális földrajza
28.Budapest
29.Az Amerikai Egyesült Államok regionális földrajza
30.Az Alpok országainak regionális földrajza
31.A népesség nem és kor szerinti eloszlásának jellemzői
32.A transznacionális vállalatok működése napjainkban
33.Magyarország regionális földrajza
34.A Kárpát-medence emberföldrajza
35.A délszláv államok regionális földrajza
36.Az energiahordozók világgazdasági jelentősége
37.A közlekedési ágak szerepe és jelentősége
38.Az Európai Unió
39.Az arab országok regionális földrajza
40.India és Kína regionális földrajza

 

INFORMATIKA

I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

1.      A kommunikáció

2.      Információ és társadalom

II.  INFORMATIKAI ALAPISMERETEK – HARDVER

1.      Jelátalakítás és kódolás

2.      A számítógép felépítése

 III.   INFORMATIKAI ALAPISMERETEK – SZOFTVER

1.      Az operációs rendszer és főbb feladatai

 IV. INFORMÁCIÓS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

1.      Kommunikáció az interneten

V.  KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

1.      Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok.

2.      Dokumentumtípusok

3.      Tájékoztató eszközök

 

TESTNEVELÉS

1.Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek
2.A harmonikus testi fejlődés
3.A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség fejlesztésében
4.A motoros képességek szerepe a teljesítményben
5.Gimnasztikai ismeretek
6.Atlétika
7.Torna
8.Zenés-táncos mozgásformák
9.Küzdősportok – önvédelem
10.Úszás
 11.Testnevelés és sportjátékok
 12.Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

 

 ÉNEK-ZENE

1.      A középkor zenéje: a gregorián zene jellemzői, Arezzói Guido jelentősége, az egyszólamúság és a többszólamúság kialakulása
2.      A trubadúr zene és a lovagi költészet kialakulása a középkorban, kánonok.
3.      A reneszánsz vokál polifónia, Lassus és Palestrina művészete, a motetta és a madrigál műfaja. A reneszánsz hangszeres zene. Históriás énekek.
4.      A barokk énekes és hangszeres műfajok, az ária, korálok, az opera kialakulása, Bach, Händel, Vivaldi, Monteverdi, Purcell, Rameau művészete.
5.      A barokk kor zenei műfajai: a szvit, concerto, concerto grosso, prelúdium és fúga, kantáta, oratórium, passió kialakulása. A XVII-XVIII. század magyar műzenéje.
6.      A bécsi klasszicizmus zenéjének jellemzői: Az osztrák zeneszerzők, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven munkássága.
7.      A szimfónia, szonáta, versenymű és a vonósnégyes kialakulása az osztrák mesterek nyomában.
8.      Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven művei, a klasszikus opera kialakulása.
9.      Ludwig van Beethoven szimfóniái, a szimfonikus zenekar hangszerei, a partitúra, az opus szám és a variációs forma kialakulása.
10.    A francia romantika és a XX. század eleje: Berlioz, Saint-Saens művészete. Beethoven dalai.
11.    Az osztrák és német romantika mesterei: Wagner, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Schumann művészete, és a dalforma.
12.    A német zeneszerző, Schumann életútja, műveinek bemutatása, zongora darabjainak jelentősége és dalköltészete.
13.    Az romantikus olasz opera megjelenése, kibontakozása. Mesterei: Rossini, Bellini és Verdi nemzeti operái.
14.    A választott középkori diákdal jellemzői és műzenei vonatkozása a zeneirodalomban.
15.    A századforduló zenéje (XIX-XX: század), a zenei impresszionizmus, Debussy, Ravel zenekarra írt darabjai.
16.    A néger folklór/népzene és a jazz opera kialakulása a XX. században Amerikában
17.    A XX. század zenéjének kiemelkedő irányzata a magyar folklórizmus jelentősége. Kodály Zoltán és Bartók Béla művészete. A népdalgyűjtésről (Vikár Béla és a fonográf).
18.    A modern zene és a neoklasszicizmus képviselői: Honegger, Sztravinszkij, Prokofjev és Bartók Béla művészete.
19.    A német zeneszerző Carl Orff színpadi oratórikus műveinek kialakulása.
20.    A mai kor zene zeneszerzői: Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Petrovics Emil, Szokolay Sándor, Daróczi-Bárdos Tamás, Durkó Zsolt munkássága.

 

 EVANGÉLIKUS HITTAN

 

Ószövetség
  1. Őstörténet mint hitvallás

2. Az ősatyák és a József-történet

3. Exodus

4. A bírák kora és az izraeli királyság intézménye

5. A babiloni fogság

6. A prófétaság intézményének és egy próféta szolgálatának bemutatása (pl. Illés próféta)

7. Ézsaiás könyve

8. Zsoltárok könyve

 
Újszövetség
  1. Jézus születésének története, kortörténeti háttere

2. Jézus elítélése és keresztre feszítése, kortörténeti háttere

3. Pál mint a pogánymisszió legjelentősebb apostola

4. Jézus tanítványi köre, elhívásuk

5. Jézus feltámadásának eseményei és a pünkösdig tartó időszak, különös tekintettel a tanítványok helyzetére

6. Jézus tanítása

7. Jézus csodái, gyógyítási történetei

8. A farizeusok és az írástudók

9. A négy evangélium keletkezése, fő üzenete, valamint főbb jellemzőik

 
Biblia
  1. A Biblia

2. Bibliafordítások

 
Egyháztörténet
  1. Az ősgyülekezetek élete, a keresztényüldözés időszaka

2. A szerzetesség kialakulása

3. A skolasztika lényeges vonásai, valamint legfőbb képviselői

4. Luther Márton

5. Az ortodoxia és a pietizmus

6. Hazánk keresztény állammá válása

7. A magyarországi reformáció terjedése, a lutheri és a helvét irány hatása a három részre szakadt országban

8. Az ökumenikus törekvések a 20. században

9. Sztehlo Gábor embermentő szolgálata

 
Dogmatika
  1. Egyházunk tanítása Isten megismerhetőségéről, az egyetemes és igei kinyilatkoztatásról

2. A Szentlélekről szóló bibliai és dogmatikai tanítás

3. Egyházunk tanítása a teremtő és gondviselő Istenről

4. Az egyetemes hitvallások tartalma és születésének körülményei

5. A Szentháromságról szóló tanítás

6. Jézus Krisztus személyének a titka

7. Luther Márton két kátéjának születési körülményei, célja és szerkezete

8. Luther tanításának főbb pontjai

9. Az úrvacsora eredete. Az evangélikus, református és a katolikus felfogás

10. Az imádság mint az Istennel való kapcsolat lehetősége

 
Etika
  1. A keresztény ember felelőssége a teremtett világ iránt

2. Egyházunk munkával, hivatással kapcsolatos etikai tanítása

 
Az egyházi esztendő ünnepei
  1. A karácsonyi ünnepkör, az ünnep eredete

2. A húsvéti ünnepkör, az ünnep eredete

 
Világvallások
  1. Az iszlám hívő kötelességei, mindennapjai és ünnepei

2. A mai zsidóság vallási élete

3. A kereszténység

4. A hinduizmus és a buddhizmus

 

 REFORMÁTUS HITTAN

 

1. Noé, özönvíz és szövetség: megszomorodott Isten, engedelmes Noé, kegyelem és ítélet, hálaáldozat és szövetség, hitbeli tanulságok.

2.

József és a nép Egyiptomba kerülése: a család, álomfejtés, engedelmesség út mélységből a csúcsra,  hitbeli tanulságok.
3. Kivonulás Egyiptomból: Mózes, A tíz csapás, Isten a szabadító, Páska, A pusztai vándorlás és a Tízparancsolat: Csodák, Koráh csoportjának lázadása, Sinai hegyi szövetségkötés, Aranyborjú története.
4. Bírák kora: Bárák és Debóra, Gedeon, Jefte és Sámson.
5. Egységes királyság és prófétaság kora: Sámuel és Saul, Dávid és Nátán, Salamon.
6. Az ország kettészakadása: Az északi országrész, Illés és Elizeus, Asszír támadás, Déli országrész, Jósiás király, Jeremiás próféta – A babiloni fogság: Jeremiás siralmai, Második Ézsaiás. – Hazatérés a fogságból: Nehémiás története, Samáriaiak kérdése.
7. Jézus: Jézus születése, 12 éves Jézus, Megkeresztelése, megkísértése és első csodatétele, Betegek gyógyítása és halottak feltámasztása, A tanítványok kiválasztása.
8. Jézus útban Jeruzsálem felé: Isten szeretete az elveszettek iránt, A jó pásztor, Zebedeus fiainak kérdése, Lázár feltámasztása, Zákeus, Jézus megváltó munkája.
9. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a templom megtisztítása: az özvegyasszony két fillére, utolsó vacsora, Nagyhét eseményei (Jézus elfogatása, szenvedése, kereszthalála és temetése), Jézus feltámadása, megjelenései és mennybemenetele.
10.Példázatok a mennyek országáról: A magvető, Búza és konkoly, Mustármag és kovász, Szántóföldben elrejtette kincs, Igazgyöngy és háló.
11.A Szentlélek kitöltetése, az egyház megalakulása: Péter bizonyságtétele, a jeruzsálemi ősgyülekezet, Fülöp samáriai missziója.
12.Reformáció: Luther Márton és a németországi reformáció, Kálvin János és a genfi reformáció, Reformáció elterjedésének történelmi okai, Kiemelkedő személyei.
13.Protestáns etika és kegyességi irányzatok a XVI-XVIII. században: Hollandia, Anglia, vallásháborúk, protestáns ortodoxia, puritánok, pietisták, baptisták
14.A magyar gályarabok, hitvalló őseink, Pázmány Péter a magyarországi ellenreformáció.
15.Reformáció Magyarországon – Kiemelkedő személyek: Sztárai Mihály az énekes reformátor, Károli Gáspár a bibliafordító reformátor, Szegedi Kis István.
16.Jézus Krisztus személye: prófétai szerepe, Krisztus főpap és áldozat, Krisztus mint király.
17.Szentháromság: Istenről, mint Szentháromságról, Teremtő és mindenható Atya, A gondviselő Isten, Atya, Fiú, Szentlélek munkája.
18.Istenismeret: Isten megismerése és a kijelentés, különös kijelentés, Ige hármas alakja, ember Isten szövetségében, evangélium a törvényben.
19.Reformátori teológia: Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria, Református hitvallások – Heidelbergi Káté, II. Helvét hitvallás.
20.Egyházi ünnepek: advent, karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel, pünkösd, reformáció, új kenyér, Jézus visszajövetele.
21.Tízparancsolat etikai vonatkozásai: Más istenek, Isten kiábrázolásának tilalma, Isten neve, a munka keresztyén etikai szempontból, szülők és gyermekek, emberi élet védelme, férfi és nő – szerelem és házasság, adakozó élet, hazugság és igaz beszéd, kívánságaink

  

KATOLIKUS HITTAN

“A” témakörök

 I. Bibliaismeret
 1.  A teremtéstörténetek
 2.  A pátriárkák
 3.  Izajás és Ezékiel
 4.  Korai próféták: Illés
 5.  Jézus tettei (csodák)
 6.  Jézus tanítása
 7.   A Szentlélek eljövetele
 8. Pál apostol megtérése és missziós útjai

 

II. Egyháztörténelem
 9.  Egyetemes zsinatok és tanításaik az ókorban – A niceai és a konstantinápolyi zsinat
 10.  Szent XXIII. János pápa és Szent II. János Pál pápasága
 11.  A reformáció – Luther Márton élete, tevékenysége, tanítása
 12.  A II. Vatikáni zsinat

 

III. Dogmatika
 13.  Advent
 14.  Húsvét
 15.  A szentmise liturgiája
 16.  A keresztség és a bérmálás szentsége

 

IV. A keresztény erkölcsi élet
 17.  A teológiai erények
 18.  A törvény az ószövetségi üdvtörténetben – a Tízparancsolat
 19.  A szexualitással kapcsolatos erkölcsi problémák
 20.  A születéssel kapcsolatos erkölcsi problémák

 

V. Vallás – világvallások
 21.  A kinyilatkoztatásból merítő vallások: a zsidó vallás, az iszlám
 22.  Isten  létének bizonyítása, istenérvek
 23.  Világnézet, vallás
 24.  Az ember fogékony Istenre, az isteni kinyilatkoztatás

 

“B” témakörök
 I.Bibliaismeret
1.  Mózes
2.  Dávid király
3.  Az ószövetségi kánon
4.  Gedeon
5.  A gyermekségtörténetek értelmezése
6.  Az ősegyház élete
7.  Az újszövetségi kánon
8.  Jézus feltámadása

 

  II. Egyháztörténelem
 9.  A magyarok megtérése
 10.  Loyolai Szent Ignác élete és műve
 11.  A Trentói zsinat
 12.  Az Egyház története a világháborúk korában

 

 III. Dogmatika
 13. Az apostoli vagy a nicea-konstantinápolyi hitvallás
 14. A Mária-dogmák krisztológiai mondanivalója
 15. A Szentháromság
 16. Az imádság

 

IV. A keresztény erkölcsi élet
 17. A lelkiismeret
 18. Jézus tanítása az ember erkölcsi mivoltáról és feladatáról
 19. A házassággal kapcsolatos erkölcsi problémák
 20. A halállal kapcsolatos erkölcsi problémák

 

 V. Vallás – világvallások
 21. Mai vallási áramlatok – A Hit Gyülekezete, Jehova tanúi
 22. Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján
 23. A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma
 24. A hit és a cselekvés összefüggése