Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A 2020.01.14-én az evangélikus templomban kivetített tájékoztató anyagot az alábbi linken érhetik/érhetitek el:

Érettségi-felvételi tájékoztató 2020

1. Magyar nyelv érettségi témakörök

EMBER ÉS NYELV
Érettségi témakörök magyar nyelvből 2016
1. A nyelv mint jelrendszer
2. A beszéd mint cselekvés
KOMMUNIKÁCIÓ
3. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei
4. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
5. A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
6. A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai
7. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
8. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása NYELV ÉS TÁRSADALOM
9. Társadalmi és területi nyelvváltozatok
10. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra NYELVI SZINTEK
11. A hangok találkozásának törvényszerűségei
12. A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan, egyszerű és összetett mondat
13. A magyar helyesírás alapelvei A
SZÖVEG
14. A szöveg írásban és szóban
15. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok A RETORIKA ALAPJAI
16. A kulturált vita követelményei
17. A beszéd felépítése
STÍLUS ÉS JELENTÉS
18. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és jelentés viszonya alapján
19. Az alakzatok
20. A hivatalos stílus

2. Irodalom érettségi témakörök

TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK
1. Petőfi Sándor tájköltészete
2. Ady Endre első pályaszakasza
3. Arany János balladaköltészete
4. Babits Mihály első pályaszakasza
5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
6. József Attila szerelmi költészete
TÉMAKÖR: PORTRÉK
7. Csokonai Vitéz Mihály költészete
8. Mikszáth Kálmán novellisztikája
9. Szabó Lőrinc kései költészete
10. Radnóti Miklós kései költészete
TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK
11. Örkény István: Tóték
12. Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem
13. Jókai Mór: Az arany ember
TÉMAKÖR: KORTÁRS IRODALOM
14. Varró Dániel költészete TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM
15. Műfajok, témák és motívumok a Bibliában
16. Puskin: Anyegin vagy Hoffmann: Az arany virágcserép
TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ-ÉS DRÁMATÖRTÉNET
17. Madách Imre: Az ember tragédiája
TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ-ÉS DRÁMATÖRTÉNET
18. Szophoklész: Antigoné vagy Molière: Tartuffe
TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
19. Agatha Christie: Tíz kicsi néger
TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA
20. Sánta Ferenc Pestszentlőrincen

3. Történelem érettségi témakörök

1. Az ókor és kultúrája

1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

1.2 A demokrácia kialakulása Athénban,az athéni demokrácia intézményei, működése.

1.3 A görög hitvilág, művészet, tudomány

1.4 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakítása A pun háborúk társadalmi és politikai következményei.

1.5 A római hitvilág, művészet, tudomány,a római civilizáció pannóniai emlékei.

1.6 A kereszténység kialakulása és elterjedése

1.7 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása

2. A középkor

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői

2.2 A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése

2.3 Az iszlám vallás és az arab világ,az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.

2.4 A középkori városok

2.5 Művelődés és mindennapok a középkorban, a romanika és a gótika

2.6 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában

2.7 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása

3.2 A honfoglalástól az államalapításig

3.3 Géza fejedelem és István király műve

3.4 Az Árpád-kor jelentős uralkodói ( II. András, IV. Béla):

3.5 Az Árpád-kori kultúra

3.6 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején

3.7 A Hunyadiak

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban

4.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei

4.2 Reformáció és katolikus megújulás, a barokk stílus

4.3 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban

5.1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása

5.2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

5.3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

5.4 Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások Magyarországon a XVIII.
században, Mária Terézia és II. József.

6. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

6.1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

A reformkor fő kérdéseinek bemutatása. Széchenyi és Kossuth reformprogramja.

6.2 A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei

6.3 A pozsonyi országgyűlés, a pesti forradalom és az áprilisi törvények

6.4 A szabadságharc legfontosabb csatái; a Függetlenségi Nyilatkozat; a szabadságharc veresége és
a megtorlás

6.5 A kiegyezés előzményei és megszületése

6.6 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában

6.7 A dualizmus kori társadalom és politika jellemzése

6.8 A tudományos és művészeti élet fejlődése

7. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

7.1 Az Egyesült Államok létrejötte és az USA alkotmánya

7.2 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

7.3 A XIX. század eszméi

7.4 Az ipari forradalom és következményei

7.5 Az egységes Németország

7.6 Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón

7.7 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban, modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó). A nők szerepének változása.

8.3 Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában

8.4 A parlamentáris rendszerek (USA, Nagy-Britannia)

8.5 Az 1929-33-as gazdasági válság és következményei gazdasági és társadalmi hatása.

8.6 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa

8.7 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években

8.8 A második világháború jelentős fordulatai

8.9 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői, az ENSZ létrejötte, működése

8.10 A szocialista rendszerek bukása

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9.1 Magyarország részvétele az első világháborúban

9.2 A trianoni béke

9.3 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői

9.4 Művelődési viszonyok és az életmód

9.5 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái

9.6 Magyarország háborúba sodródása és részvétele

9.7 A német megszállás és a holocaust Magyarországon

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás

10.2 A határon túli magyarság sorsa

10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése, a rendszer működése a Rákosi korszakban

10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc

10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői.

10.6 A rendszerváltozás

11. A jelenkor

11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái

11.2 Az európai integráció története,az Európai Unió legfontosabb intézményei.

11.3 A “harmadik világ”,a fejlődő országok főbb

11.4 A globális világ kihívásai és ellentmondásai

11.6 Közép-Kelet-Európa és a Balkán a rendszerváltozás után

12. A mai magyar társadalom és életmód

12.1 Alapvető állampolgári ismeretek

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban

12.3 A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság

12.4 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások

4. Evangélikus hittan érettségi témakörök

1. Biblia

Ószövetségi témakörök: Újszövetségi témakörök: Kortörténeti ismeretek

Alapvető ószövetségi és újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek

2. Egyháztörténet Krisztus egyházának születése

A kereszténység államvallássá válása A középkor egyháza

A magyar egyház kialakulása A reformáció

A reformáció Magyarországon Értelmes kegyesség

Magyar felvilágosodás és pietizmus

A 19. század: forradalmak és elvilágiasodás

A magyar evangélikus egyház a 19. században A kereszténység útkeresése a modern világban

Evangélikus egyház a 20. századi Magyarországon

3. Dogmatika A hit alapkérdései

Hit Istenben

Jézus a Krisztus

A Szentlélek közössége

4. Az egyházi esztendő Az egyházi esztendő ünnepei, az ünnepek gyökerei, jelentősége; Az ünnepek liturgiája

5. Etika A jézusi etika

Az ember helye a világban
Felelősségünk a teremtett világ, az élet védelme és embertársaink iránt

A keresztény etika normái a családi élet, munka és társadalmi élet területén

6. Világvallások A történelmi Isten-kinyilatkoztatás vallásai

Az örök világtörvény vallásai Mai vallási áramlatok

7. Kompetenciák Szövegértelmezés

Esetelemzés

5. Katolikus hittan érettségi témakörök

1. Ószövetség

2. Újszövetség

3. Egyháztörténelem

4. Az üdvtörténet misztériumai

5. Az ember, mint erkölcsi lény

6. A vallás ténye és lehetősége

6. Református hittan érettségi témakörök

Ószövetség:

1. Őstörténet: Teremtés, Bűneset, Isten kegyelmi szövetsége, Nóé és az özönvíz, Bábel, Az
emberisége első generációjának története, hitbeli tanulságok.

2. Pátriárkák története: Ábrahám a hívők atyja, Izsák feláldozása, Jákob álma, Álmok József életében, Kiválasztott nép története, 12 törzs létrejötte, hitbeli tanulságok.

3. Kivonulás Egyiptomból: Mózes, A tíz csapás, Isten a szabadító, Páska, A pusztai vándorlás és a Tízparancsolat: Csodák, Koráh csoportjának lázadása, Sinai hegyi szövetségkötés, Aranyborju története.

4. Honfoglalás: Elindulás az ígéret földjére, Bálám története, Mózes búcsúja és halála, Józsué a
nép vezetője – Jerikó elfoglalása, Az ország felosztása.

5. Bírák kora: Bárák és Debóra, Gedeon, Jefte és Sámson.

6. Egységes királyság és prófétaság kora: Sámuel és Saul, Dávid és Nátán, Salamon.

Alapvető Ószövetségi bevezetés-tudományi ismeretek

7. Az ország kettészakadása: Az északi országrész, Illés és Elizeus, Asszír támadás, Déli országrész, Jósiás király, Jeremiás próféta – A babiloni fogság: Jeremiás siralmai, Második Ézsaiás. – Hazatérés a fogságból: Nehémiás története, Samáriaiak kérdése.

Újszövetség

8. Jézus: Jézus születése, 12 éves Jézus, Megkeresztelése, megkísértése és első csodatétele,
Betegek gyógyítása és halottak feltámasztása, A tanítványok kiválasztása.

9. Hegyi Beszéd: Kik a boldogok, Só és világosság, Az imádkozás, Az aranyszabály, Aki
kősziklára épít.

10. Jézus útban Jeruzsálem felé: Isten szeretete az elveszettek iránt, A jó pásztor, Zebedeus fiainak kérdése, Lázár feltámasztása, Zákeus, Jézus megváltó munkája.

11. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a templom megtisztítása: az özvegyasszony két fillére, utolsó vacsora, Nagyhét eseményei (Jézus elfogatása, szenvedése, kereszthalála és temetése), Jézus feltámadása, megjelenései és mennybemenetele.

12. Példázatok a mennyek országáról: A magvető, Búza és konkoly, Mustármag és kovász, Szántóföldben elrejtette kincs, Igazgyöngy és háló.

13. A Szentlélek kitöltetése, az egyház megalakulása: Péter bizonyságtétele, a jeruzsálemi ősgyülekezet, Fülöp samáriai missziója.

14. Pál apostol megtérése és missziói munkássága az Apostolok cselekedeteiről írt könyv alapján, Páli levelek, Egyetemes levelek: az apostolok élete és munkássága.

Krisztus egyházának története, Egyetemes egyháztörténet

15. Reformáció: Luther Márton és a németországi reformáció, Kálvin János és a genfi
reformáció, Reformáció elterjedésének történelmi okai, Kiemelkedő személyei.

Saját felekezet története, magyar egyháztörténet

16. A magyar gályarabok, hitvalló őseink, Pázmány Péter a magyarországi ellenreformáció.

17. Reformáció Magyarországon – Kiemelkedő személyek: Sztárai Mihály az énekes reformátor, Károli Gáspár a bibliafordító reformátor, Szegedi Kis István.

Dogmatika

18. Jézus Krisztus személye: prófétai szerepe, Krisztus főpap és áldozat, Krisztus mint király.

19. Szentlélek munkája, az anyaszentegyház: Sákramentumok (keresztség és úrvacsora), az
üdvrend (kiválasztástól a megdicsőülésig).

20. Szentháromság: Istenről, mint Szentháromságról, Teremtő és mindenható Atya, A gondviselő
Isten, Atya, Fiú, Szentlélek munkája.

21. Istenismeret: Isten megismerése és a kijelentés, különös kijelentés, Ige hármas alakja, ember
Isten szövetségében, evangélium a törvényben.

22. Reformátori teológia: Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria,
Református hitvallások – Heidelbergi Káté, II. Helvét hitvallás.

Ünnepek

23. Egyházi ünnepek: advent, karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel, pünkösd, reformáció, új kenyér, Jézus visszajövetele.

Etika

24. Tízparancsolat etikai vonatkozásai: Más istenek, Isten kiábrázolásának tilalma, Isten neve, a munka keresztyén etikai szempontból, szülők és gyermekek, emberi élet védelme, férfi és nő – szerelem és házasság, adakozó élet, hazugság és igaz beszéd, kívánságaink.

Világvallások

25. A történelmi világvallások (iszlám, zsidó), Keresztyén szimbólumok.

7. Angol nyelv érettségi témakörök

1. Személyes vonatkozások, család

2. Ember és társadalom

3. Környezetünk

4. Az iskola

5. A munka világa

6. Életmód

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás

8. Utazás, turizmus

9. Tudomány és technika

8. Francia nyelvi érettségi témakörök

1.Személyes vonatkozások, család
2. A munka világa Második feladatsor

1.Szabadidő, művelődés, szórakozás
2.Ember és társadalom Harmadik feladatsor

1.Környezetünk
2.Tudomány, technika Negyedik feladatsor

1.Életmód
2.Környezetünk Ötödik feladatsor

1.Ember és társadalom
2.Életmód Hatodik feladatsor

1.Utazás, turizmus
2.Szabadidő, művelődés, szórakozás Hetedik feladatsor

1.Az iskola
2.Tudomány, technika Nyolcadik feladatsor

1.Életmód
2.Utazás, turizmus Kilencedik feladatsor

9. Német nyelv érettségi témakörök

1. Személyes vonatkozások, család – Persönliche Angaben, Familie

2. Ember és társadalom – Mensch und Gesellschaft

3. Környezetünk – Unsere Umwelt

4. Az iskola – Die Schule

5. A munka világa – Die Arbeitswelt

6. Életmód – Lebensweise

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás – Freizeit, Kultur, Unterhaltung

8. Utazás, turizmus – Reisen, Tourismus

9. Tudomány és technika – Wissenschaft und Technik

10. Olasz nyelv érettségi témakörök

1. Riferimenti personali, famiglia

2. Uomo e societá

3. Il nostro ambiente

4. La scuola

5. Il mondo del lavoro

6. Il modo di vivere

7. Tempo libero, cultura e divertimento

8. Viaggio e turismo

9. Scienza e mezzi tecnici

11. Spanyol nyelv érettségi témakörök

1. Személyes vonatkozások, család / Relaciones personales, familia

– A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

– Családi élet, családi kapcsolatok . A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

– Személyes tervek

2. Ember és társadalom / Ser humano y la sociedad

– A másik ember külső és belső jellemzése

– Baráti kör

– A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

– Női és férfiszerepek

– Ünnepek, családi ünnepek

– Öltözködés, divat

– Vásárlás, szolgáltatások (posta)

– Hasonlóságok és különbségek az emberek között

3. Környezetünk / Medio ambiente

– Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

– A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

– A városi és a vidéki élet összehasonlítása

– Növények és állatok a környezetünkben

– Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

– Időjárás

4. Az iskola / La escuela

– Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

– Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

– A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága

– Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

5. A munka világa / El mundo laboral

– Diákmunka, nyári munkavállalás

– Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

6. Életmód / La vida sana

– Napirend, időbeosztás

– Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

– Étkezési szokások a családban

– Ételek, kedvenc ételek

– Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

– Gyakori betegségek, sérülések, baleset

– Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás / El ocio y el tiempo libre

– Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

– Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

– Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

– A szabadidő jelentősége az ember életében

– A művészet szerepe a mindennapokban

– Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

– Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

– Kulturális események

– A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

8. Utazás, turizmus / El turismo

– A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

– Nyaralás itthon, illetve külföldön

– Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

– Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

9. Tudomány és technika / Las ciencias y la tecnología

– Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

12. Matematika érettségi témakörök

I. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK
1. halmazok
2. matematikai logika
3. kombinatorika
4. gráfok

II. SZÁMELMÉLET, ALGEBRA
1. alapműveletek
2. oszthatóság
3. számhalmazok.
4. abszolútérték, normálalak.
5. hatvány, gyök, logaritmus
6. algebrai kifejezések
7. egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás.
8. egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek.

III. FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK
1. függvények
2. sorozatok

IV. GEOMETRIA, KOORDINÁTAGEOMETRIA, TRIGONOMETRIA
1. geometriai fogalmak
2. geometriai transzformációk.
3. alakzatok
4. vektorok
5. trigonometria
6. koordinátageometria
7. kerület, terület
8. felszín, térfogat

V. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, STATISZTIKA
1. statisztika
2. valószínűségszámítás

13. Informatika érettségi témakörök

1. A kommunikáció

2. Információ és társadalom
I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

1. Jelátalakítás és kódolás

2. A számítógép felépítése

II. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK – HARDVER
III. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK – SZOFTVER

1. Az operációs rendszer és főbb feladatai

IV. INFORMÁCIÓS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

1. Kommunikáció az interneten

V. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

1. Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok.

2. Dokumentumtípusok

3. Tájékoztató eszközök

14. Fizika érettségi témakörök

Mechanika

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
2. A dinamika alapegyenlete
3. Egyenletes körmozgás
4. A hatás-ellenhatás törvénye
5. Munka, energia, teljesítmény

Hőtan

6. Hőtágulás
7. Halmazállapot-változások
8. Gáztörvények
9. A hőtani folyamatok energiaviszonyai

Elektromos és mágneses jelenségek

10. Elektrosztatikus és gravitációs tér
11. Mágnesség és hatása az elektromos áramra
12. Fogyasztók kapcsolása
13. A mozgási és nyugalmi indukció jelensége
14. Leképzés tükrökkel és lencsékkel

Atomfizika

15. A fény kettős természete
16. Radioaktív bomlás és törvényszerűségei
17. Atomreaktorok és reaktorbiztonság
18. Az atom szerkezete

Gravitáció, csillagászat

19. Gravitáció
20. Csillagok és a Nap energiatermelése

15. Kémia érettségi témakörök

1. Periódusos rendszer

2. Kovalens molekula jellemzése

3. Kémiai átalakulások

4. Az anyagi halmazok

5. Elektrokémia

6. Telített, telítetlen és aromás szénhidrogének

7. Oxigéntartalmú szerves vegyületek

8. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

9. Szénhidrátok

10. Fehérjék

11. Halogének

12. Oxigéncsoport

13. Nitrogéncsoport

14. Széncsoport

15. Fémek – s mező fémei, alumínium, vas

16. Biológia érettségi témakörök

1. Bevezetés a Biológiába
2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek
2.2. Az anyagcsere folyamatai
2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)
3.1. Nem sejtes rendszerek
3.2. Önálló sejtek
3.3. Többsejtűség
3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak
4.1. Homeosztázis
4.2. Kültakaró
4.3. A mozgás
4.4. A táplálkozás
4.5. A légzés
4.6. Az anyagszállítás
4.7. A kiválasztás
4.8. A szabályozás
4.9. Szaporodás és egyedfejlődés
5.1. Populáció
5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)
5.3. Bioszféra
5.4. Ökoszisztéma
5.5. Környezet- és természetvédelem
6.1. Molekuláris genetika
6.2. Mendeli genetika
6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok
6.4. A bioszféra evolúciója

17. Földrajz érettségi témakörök

1. Kozmikus környezetünk
A Nap és kísérőinek jellemzése.
2. Kőzetburok, földtörténet
A Föld és a kőzetburok szerkezete. A kőzetlemezek. A kőzetlemez-mozgások okai, típusai, következményei. A vulkánosság és a földrengések. A hegységképződés.
A Föld nagyszerkezeti egységei. A
földfelszín formálódása. Ásványok, kőzetek
3. Levegőburok
A légkör anyaga, szerkezete és felmelegedése. Az
időjárás és az éghajlat.
4. Vízburok
A világtenger jellemzői, mozgásai, hasznosítása. A
felszíni vizek.
A felszín alatti vizek.
5. Földrajzi övezetesség
A forró övezet földrajzi jellemzése.
A mérsékelt övezet földrajzi jellemzése. A hideg
övezet földrajzi jellemzése.
6. Népesség és településföldrajz
A népesség számbeli alakulása, összetétele, területi eloszlása. A városok és
fejlődésük. A városszerkezet.
7. A világ változó társadalmi és gazdasági képe
A világgazdaság működése. A globalizáció. A multinacionális vállalatok. A világ
élelmiszergazdasága. A mezőgazdaság termelési típusai.
A világ energiagazdasága.
A világgazdaság harmadik és negyedik szektora.
A világgazdasági pólusok és a peremhelyzetben lévő országok.
A világ népességének területi eloszlásának társadalmi, gazdasági problémai.
8. Magyarország tájainak természetföldrajza
Magyarország nagyrégióinak természet és társadalomföldrajzi képe.
Magyarország földtani adottságai és domborzata.
Magyarország éghajlata, vízrajza, élővilága, talajai.
9. Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolata a Kárpát-medencében és Európában
Magyarország népesség- és településföldrajzi jellemzői.
Magyarország közlekedése és külkereskedelme. Az idegenforgalom fő körzetei.
A Nyugat-Dunántúl az Északi-középhegység természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzői.
10. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és országcsoportok, Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei
Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai. Kialakulásának története, együttműködési területek. Észak-Európa
országainak természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzői. Olaszország természeti és gazdasági földrajza.
Az Amerikai Egyesült Államok természeti és gazdaságföldrajza. Délkelet-
Ázsia iparosodott és iparosodó országai.
Az arab országok gazdasági fejlődése, gazdasága, szerepe a világgazdaságban.

11. A kontinensek általános természetföldrajzi képe.
12. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai.

25

18. Ének-zene érettségi témakörök

REPRODUKÁLÁS

I. ÉNEKLÉS

A helyes hangzóformálás

– A pontos szövegejtés és ritmus

– Az intonációs biztonság

– A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

1. NÉPZENE

Huszonnégy népdal előadása szöveggel, emlékezetből. Ezen belül húsz magyar népdal (eltérő stílusú és más-más tájegységről gyűjtött), két különböző nemzetiségi és két más nép népdala található. A magyar népdalokat több Versszak esetén legalább kettő versszakkal kell előadni. A nemzetiségi népdal, ill. a más népek dala eredeti nyelven is előadható. A nemzetiségi népdal, ill. a más népek dala eredeti nyelven is előadható.

2. MŰZENE

Az énekelt anyaghoz kötődő általános zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való

kapcsolatok (irodalom, Képzőművészet, építészet, tánc, színház) kifejtése.

2.1. KÖZÉPKOR

Egy szillabikus gregorián dallam éneklése latin szöveggel, emlékezetből. Egy trubadúr dallam

előadása szöveggel emlékezetből.

2.2. RENESZÁNSZ

Egy históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből. Egy Luther-

ének megszólaltatása magyar szöveggel emlékezetből.

2.3. BAROKK

Egy koráldallam éneklése magyar szöveggel emlékezetből. Egy könnyebb ária vagy dal szöveges éneklése kottából, tanári zongorakísérettel.

2.4. BÉCSI KLASSZIKA

Egy dal szöveges éneklése emlékezetből, tanári zongorakísérettel. Egy magyar szöveges verbunkos dallam éneklése emlékezetből. Periódus terjedelmű, modulálás nélküli zenei idézet lapról olvasása szolmizálva (2#-2b-ig).

2.5. ROMANTIKA

Egy dal éneklése szöveggel emlékezetből, tanári zongorakísérettel.

2.6. SZÁZADFORDULÓ

Egy zenemű részletének éneklése kottából szolmizálva.

2.7. XX. SZÁZADI ÉS KORTÁRS ZENE

Egy-egy téma éneklése szolmizálva kottából Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből. A tanult zeneművekből válogatva, három zenei szemelvény éneklése kottából (szabadon választva: szöveggel vagy szolmizálva 3#-3b-ig).

II. MŰELEMZÉS

1. NÉPZENE

Az énekelt régi és új stílusú magyar népdalok elemzése a következő szempontok alapján: dallamvonal, sorszerkezet, hangkészlet, hangsor megállapítása, besorolás az alapvető stílusrétegekbe.

BEFOGADÁS

I. ZENETÖRTÉNET

A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek, hangszerek ismerete.

1. NÉPZENE

A magyar népdalok stílusrétegei: a régi és az új stílus jellemzőinek ismerete (dallamvonal, szerkezet, forma, hangnem). A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások ismerete. A furulya, a duda, a tekerőlant, a citera, a cimbalom megnevezése hangzás alapján.

2. MŰZENE

A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, a társművészeti kapcsolódások bemutatása.

2.1. KÖZÉPKOR

A gregorián zene általános jellemzése.

2.2. RENESZÁNSZ

A vokális műfajok felsorolása, a műfaji jellemzők meghatározása (mise, motetta, madrigál). A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása. A reneszánsz korszak jellemző hangszereinek felsorolása. A reformáció korának zenéje (lutheri, kálvini reformáció).

2.3. BAROKK

A korál, a passió, az oratórium, a kantáta, a barokk opera meghatározása. Barokk hangszeres formák (rondó, variáció), műfajok (concerto, concerto grosso, szvit, prelúdium, fúga) értelmezése. A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek felsorolása. Johann Sebastian Bach életútjának vázlatos ismertetése, főbb műveinek felsorolása.

2.4. BÉCSI KLASSZIKA

A klasszikus periódus, a két-, illetve háromtagú formák meghatározása. Jellemző műfajok (szonáta, szimfónia, vonósnégyes, klasszikus versenymű, klasszikus opera) általános bemutatása. A klasszikus szimfonikus zenekar összetételének meghatározása. A magyar verbunkos zene jellemzése, kiemelkedő mestereinek megnevezése.

2.5. ROMANTIKA

A romantikus dal, jellegzetes vonásainak ismerete. A programzene jellemzése. A szimfonikus költemény műfaji meghatározása. Liszt Ferenc életútjának vázlatos ismertetése, főbb műveinek felsorolása. A nemzeti romantika jellemzése. Erkel Ferenc életútjának vázlatos ismertetése, főbb műveinek felsorolása.

2.6. SZÁZADFORDULÓ

A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, ritmika, hangkészlet, hangszerelés).

2.7. XX. SZÁZADI ÉS KORTÁRS ZENE

Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének bemutatása (életút, főbb művek). A XX. század főbb zenei irányzatainak megnevezése. Kortárs magyar szerzők és főbb műveik felsorolása. Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró jellegű bemutatása.

II. ZENEFELISMERÉS

Zeneművek felismerése a továbbiakban megadott szempontok szerint, CD vagy

hangkazettáról történő lejátszás alapján.

1. NÉPZENE

Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom felismerése megnevezése.

2. MŰZENE

2.1 RENESZÁNSZ

Korszak, műfaj meghatározása a megadott zeneszerzők műveinek alapján: Josquin des Prés, Tinódi Lantos Sebestyén.

2.2. BAROKK

Korszak, zeneszerző, mű és műfajának meghatározása a megadott zeneszerzők műveinek alapján: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel.

2.3. BÉCSI KLASSZIKA

Korszak, zeneszerző, mű és műfajának meghatározása a megadott zeneszerzők műveinek alapján: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven.

2.4. ROMANTIKA

Korszak, zeneszerző, mű és műfajának meghatározása a megadott zeneszerzők műveinek alapján: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Giuseppe Verdi, Mogyeszt Muszorgszkij.

2.5. SZÁZADFORDULÓ

Korszak, zeneszerző, mű és műfajának meghatározása a megadott zeneszerzők műveinek alapján: Maurice Ravel.

2.6. XX. SZÁZADI ÉS KORTÁRS ZENE

Korszak, zeneszerző, mű és műfajának meghatározása a megadott zeneszerzők műveinek alapján: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Carl Orff, George Gershwin.

III. ZENEELMÉLET

A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek, hangszerek ismerete. Oktávig terjedő hanközök (csak a tiszta, kis és nagy), alaphelyzetű hármashangzatok ismerete és lejegyzése szolmizációs nevekkel adott hangra.

IV. DALLAMÍRÁS

Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe violinkulcsban (2#-2b-ig).

19. Testnevelés érettségi témakörök

1. A magyar sportsikerek

2. A harmonikus testi fejlődés

3. Az egészséges életmód

4. Testi képességek

5. Gimnasztika

6. Atlétika

7. Torna

8. Ritmikus gimnasztika

9. Küzdősportok, önvédelem

10. Úszás

11. Testnevelési és sportjátékok

12. Természetben űzhető sportok

20. Rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsga portfolió

A gyakorlati vizsgafeladat egy portfólió összeállítása. Az adott vizsgarész produktuma gyakorlati munka
eredményeként jön létre, de a vizsgának része az elkészült munkák szóbeli értelmezése is.

A portfólió összeállításának szempontjai központilag adottak és évről évre ismétlődnek. A vizsgát megelőzően a vizsgaanyag kiválogatásához lehetőséget kell biztosítani a jelölt és a szaktanár közötti konzultációra. A vizsga során a vizsgabizottságot működtető intézménynek lehetőséget kell biztosítania a vizsgabizottság számára a vizsgaanyag rendezett körülmények között történő megtekintésére (pl. egy kiállítás formájában).

Minden olyan esetben, amikor a tanulói jogviszony megszűnése miatt nem biztosíthatók a portfólió összeállításának megfelelő feltételei (pl. a tanuló által önállóan, ellenőrzött keretek között készült munkák összegyűjtése), a gyakorlati vizsga során a jelöltek feladata egy központilag megadott témájú vizuális projektmunka elkészítése. A projekt témáit az írásbeli vizsgák megkezdése előtt legkésőbb két hónappal nyilvánosságra kell hozni. A választhatóság érdekében minden évben legalább két központilag megadott témát kell biztosítani, amelyek közül a jelölt egyet választ. Az elkészült projektmunkát a vizsgát szervező intézményben legkésőbb az adott vizsgaidőszak írásbeli vizsgáinak kezdetéig kell beadni. A beadott
munkát a továbbiakban írásbeli vizsgadolgozatként kell kezelni.

A portfólió összeállításának feltételei:

A portfólióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a jelölt által készített és kiválogatott, lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült munkák kerülhetnek be. Ennek természetesen feltétele, hogy az adott időszakban, az iskolában készült munkákat megfelelő körülmények között megőrizzék.

A portfóliónak 8 darab munkát kell tartalmaznia. A munkák mérete nem korlátozott.
A portfólió összeállítása a következő szempontok szerint történik:

Tartalmazzon

1. két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó;
2. egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó;
3. egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó;
4. egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy lapon);
5. egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy plasztika
(fotója);
6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció;
7. egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges feldolgozása.

A vizsgára kiválogatott munkákat a hitelesség érdekében a megfelelő jelölésekkel és a szaktanár aláírásával kell
ellátni.

A munkák hátoldalán szerepeljen a tanuló neve és a készítés dátuma, valamint a fenti listának megfelelő azonosító szám! (Pl. a 3. sorszámmal ellátott munkáról a vizsgáztatók tudni fogják, hogy a vizsgázó legkedveltebb technikájával készült munkájáról van szó.)

Vizsga előtt a saját szaktanár aláírásával hitelesíti a kiválogatott anyagot, igazolva, hogy valóban az
iskolában, az adott tanuló által készült munkák alkotják a portfólió anyagát.

A portfólió bemutatása:

A kiválogatott anyaghoz kapcsolódva a tanuló szóban önállóan bemutatja, értékeli, értelmezi munkáját és
indokolja a válogatását, ismerteti a munkáját irányító főbb gondolatokat. A bemutatást a vizsgacsoport szóbeli vizsgáinak keretében kell megtartani.